Bernard MAERTENS, Notaris te Brugge

 

Bernard MAERTENS

Notaris te Brugge

Gemengde levensverzekering

Een gemengde levensverzekering (ook een tak 21-levensverzekering genoemd) kan de afbetaling van een lening waarborgen. Het is de tussenvorm tussen een overlijdensverzekering en een levensverzekering. Een gemengde levensverzekering is een aparte overeenkomst, naast de leningsovereenkomst.

Een deel van het kapitaal zal betaald worden bij overlijden, dan wel bij leven (bijvoorbeeld bij pensionering). De verhouding tussen beiden kan zelf bepaald worden.

 

GEN - Grote eenheden natuur

GEN staat voor ‘Grote Eenheden Natuur’. Dit zijn gebieden die hetzij natuurelementen over een oppervlakte van minstens de helft van het gebied bevatten, hetzij gebieden waarin een specifiek natuurelement met hoge natuurkwaliteit aanwezig is. Het kan gaan om groengebieden,

parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden… Voor deze gebieden gelden bijzondere voorschriften.

 

Genot (van een onroerend goed)

Het genot hebben van een onroerend goed (bv. een woning) betekent dat je het onroerend goed mag gebruiken, en ervan mag genieten. Bij de aankoop van een onroerend goed krijgt de  koper het genot van de aangekochte woning bij de ondertekening van de notariële akte. Is de aangekochte woning verhuurd? Dan heeft de koper het genot in de vorm van de huuropbrengsten die hij opstrijkt.

 

Gerechtelijke reorganisatie

De gerechtelijke reorganisatie helpt ondernemingen die kampen met tijdelijke moeilijkheden. Deze procedure is nuttig voor ondernemingen die nog voldoende opdrachten hebben en nog uit de schulden kunnen geraken, mits  een haalbaar afbetalingsplan.

De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie zorgt er voor dat een onderneming voor maximaal 6 maanden (verlengbaar tot 18 maanden) bescherming geniet tegen de schuldeisers. Door de opschorting van betaling moet men de (bestaande) schuldeisers niet meer betalen, terwijl de schuldeisers niet kunnen overgaan tot uitvoering van hun vordering en het niet mogelijk is om failliet verklaard te worden. Een gerechtelijke reorganisatie is dus een tijdelijke bescherming tegen de schuldeisers.

 

Gesplitste aankoop

De gesplitste aankoop is een techniek in successieplanning waarbij de ouders enkel het vruchtgebruik van het onroerend goed aankopen, terwijl het kind/de kinderen de blote eigendom van zelfde goed aankopen. Zij die het vruchtgebruik bezitten (de ouders) kunnen de gekochte eigendom bewonen, verhuren, beheren. Diegene die de blote eigendom bezitten (de kinderen) hebben de zekerheid dat bij overlijden van de vruchtgebruikers, de eigendom automatisch in volle eigendom aan hen toekomt. Het vruchtgebruik van de ouders dooft automatisch uit bij hun overlijden en zit niet in hun nalatenschap. De kinderen betalen dan ook geen successierechten, terwijl ze wel volle eigenaar worden van de eigendom. Opgelet, om deze techniek succesvol te kunnen uitvoeren, moet men rekening houden met welbepaalde voorwaarden. Informeer je vooraf bij de notaris.

 

Gewone gemeenschappelijke lasten

De gewone algemene lasten zijn gemeenschappelijke periodieke, wederkerende uitgaven. Voorbeelden hiervan zijn de brandverzekering, het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, het gebruik van de lift, loon van de conciërge... De koper zal deze kosten dragen zodra hij het genot van het goed verkrijgt.

 

GewOP

Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan.

Het abattement van 60 000 euro wordt verhoogd tot 75 000 euro wanneer de verkrijging een onroerend goed betreft dat ligt binnen een ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de stadsvernieuwing, zoals afgebakend in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan tot uitvoering van de artikelen 16 tot 24 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw.

Het goedgekeurde GewOP werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2002, evenals de bijhorende kaarten. Deze kaarten vermelden evenwel geen straatnamen.

Meer informatie over het GewOP kunt u vinden op http://www.gewop.irisnet.be/Nl/info.htm

De betreffende gemeenten kunnen u eveneens van dienst zijn (u beperkt uw vraag echter bij voorkeur tot het al dan niet behoren tot GewOP - de gemeenten zijn niet op de hoogte van de hieraan gekoppelde fiscale gunstmaatregelen).

 

Gezinswoning

De gezamenlijke hoofdverblijfplaats waar de partners op het ogenblik van het overlijden samenleefden.
Echtgenoten zijn verplicht samen te wonen. Alle beslissingen over hun gezinswoning moeten zij samen nemen ook al is de woning verhuurd aan of eigendom van slechts één van hen.
Wettelijk samenwonenden genieten dezelfde bescherming.
 

 

Gift buiten erfdeel

De schenker heeft de bedoeling om de begiftigde-erfgenaam reeds tijdens zijn leven en op definitieve wijze een extraatje te gunnen, bovenop het normaal erfdeel dat de begunstigde later bij het overlijden van de schenker nog zal optrekken.
 

 

goedgekeurd plannen- en vergunningenregister

De meeste gemeentes in Vlaanderen hebben een plannen- en vergunningenregister. In deze registers nemen zij bv. op:

-             alle ruimtelijke uitvoeringsplannen die gelden voor het grondgebied gemeente;

-             alle omgevingsvergunningen;

-             …

Wanneer een gemeente zo’n register heeft, dan kunnen zij stedenbouwkundige uittreksels afleveren met daarin allerlei informatie over de stedenbouwkundige toestand van het goed.

Daarom geldt bij een overdracht een uitgebreidere informatieplicht voor de verkoper, makelaar en notaris, als de gemeente over zo’n registers beschikt.

 

Goedkeuringsclausule

Clausule die de overdracht van aandelen onderwerpt aan de goed- of afkeuring van een orgaan van de vennootschap, meestal het bestuur.
 

 

groenestroomcertificaten

Eigenaars die zelf voldoende elektriciteit produceren via zonnepanelen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op groenestoomcertificaten. Dit zijn virtuele certificaten die aantonen dat een bepaalde installatie energie heeft opgewekt uit een hernieuwbare energiebron. Deze certificaten worden bewaard in een online databank. Elke 1000 kWh die een eigenaar met zonnepanelen opwekt, geeft recht op een groenestroomcertificaat. Voor elk certificaat ontvangt hij of zij een bedrag in euro. Hoeveel de eigenaar van de zonnepanelen ontvangt, hangt af van het jaar waarop hij of zij de zonne-installatie in gebruik nam. Groenestroomcertificaten worden aangevraagd bij de distributienetbeheerder.

 

 

grondverzet

Zomaar grond uitgraven en ergens anders terug storten (= grondverzet), mag in Vlaanderen niet. Dit is aan bepaalde regels onderworpen.

Op die manier wil de overheid vermijden dat vervuilde grond gestort wordt op propere terreinen.

 

grondwaarde

De waarde van een grond. Om fiscale redenen wordt af en toe een onderscheid gemaakt tussen constructiewaarde en de grondwaarde. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de aankoop van een nieuwbouwwoning.

 

Grosse

Eensluidend afschrift van de akte, gezegeld en bekleed met de uitvoerbaarheidsformule. Het is een instrument dat kan gebruikt worden voor een gedwongen uitvoering van een verbintenis die in de akte werd aangegaan.

 

Gunsttarief voor schenking van bouwgrond

In Vlaanderen geldt tot eind 2019, onder bepaalde voorwaarden, een verlaagd schenkingstarief voor de schenking van een bouwgrond.

Voorwaarden voor het gunsttarief:

  • De schenking moet een perceel grond tot voorwerp hebben dat volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw (de notaris moet dit ook uitdrukkelijk vermelden in de schenkingsakte);
  • de begiftigde moet zich engageren binnen de 5 jaar na het verlijden van de schenkingsakte de grond te bewonen en er zijn hoofdverblijfplaats van te maken. Er moet dus effectief sprake zijn van een bouw op de grond;
  • de maatregel is beperkt tot het Vlaams Gewest.
  • de schenker moet niet noodzakelijk al zijn rechten in de grond wegschenken (ook de schenking van bv. een onverdeelde helft is mogelijk aan gunsttarief).
  • De akte van schenking moet verleden worden in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2019.